Vrijblijvende offerte in 24 uur
Gratis levering vanaf € 250,-
15 jaar UV-garantie
Dier- en kindvriendelijk
Zeer realistisch

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1. Tip Top Tuinen is gevestigd te Hedel aan de Steegen 8D, 5321 JZ en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven in het handelsregister onder nummer 67019145. Deze algemene voorwaarden gelden tevens voor alle gedeponeerde handelsnamen van Tip Top Tuinen, waaronder, maar niet uitsluitend, Tip Top Tuinen, Tip Top Kunstgras, Tip Top Tuinberegening en Kunstgras Online.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die door Tip Top Tuinen wordt opgesteld en/of gesloten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.3. In deze algemene voorwaarden wordt met ‘de klant’ bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via Tip Top Tuinen diensten afneemt, goederen bestelt of koopt.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Tip Top Tuinen en de klant zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2. Offerte en totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes door Tip Top Tuinen, in welke vorm ook gedaan, hebben een geldigheidsduur van dertig (30) dagen, te rekenen vanaf de offertedatum.

2.2 De overeenkomst kan op twee manieren tot stand komen.

2.2.1 De klant vraagt via de website van Tip Top Tuinen een offerte aan. Tip Top Tuinen verstrekt in dit geval een offerte gebaseerd op de aangeleverde gegevens van de klant. Daarnaast gelden aanvullende voorwaarden zoals opgenomen in de offerte. Na acceptatie van de klant komt de overeenkomst tot stand.

2.2.2 De klant koopt goederen via de webshop van Tip Top Tuinen. Hierop zijn, naast deze algemene voorwaarden de algemeen geldende regels voor koop op afstand van het elektronisch consumentenrecht van toepassing.

2.3 Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de klant een bevestiging van Tip Top Tuinen.

2.4 Tip Top Tuinen is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen klussen en/of bestellingen te weigeren. Tip Top Tuinen is in dat geval niet schadeplichtig.

2.5 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, is elke aanbieding gebaseerd op verrichting van de geoffreerde prestatie onder normale omstandigheden en gedurende de normale werkuren.

2.6 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Tip Top Tuinen.

2.7 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen en offertes van Tip Top Tuinen ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

3. Wijziging in de opdracht

3.1 Tip Top Tuinen is niet verplicht om, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, een door de klant gewenste wijziging door te voeren onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke offerte. De gewenste wijziging worden in overleg separaat gefactureerd als meerwerk. Tip Top Tuinen behoudt zich het recht voor om het meerwerk te weigeren en indien daartoe strekkende redenen de gehele werkzaamheden op te schorten zonder enige vorm van schadeplichtigheid op zich te nemen.

3.2 Wijzigingen van de overeenkomst binden Tip Top Tuinen slechts voor zover deze schriftelijk door Tip Top Tuinen zijn bevestigd c.q. feitelijk door Tip Top Tuinen zijn uitgevoerd.

4. Uitvoering van de overeenkomst

Medewerking en verantwoordelijkheden van de klant

4.1 De klant zal steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verstrekken welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit, juistheid en volledigheid van de door haar aangeleverde gegevens en inlichtingen.

4.2 Indien de gegevens waarover Tip Top Tuinen voor een goede uitvoering van de overeenkomst dient te beschikken niet of niet tijdig door de klant aan Tip Top Tuinen ter beschikking worden gesteld of indien de klant op andere wijze niet aan haar verplichtingen als verwoord in dit artikel voldoet, heeft Tip Top Tuinen, onverminderd haar overige rechten, het recht om tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst over te gaan en om de kosten die uit de aldus ontstane situatie voortkomen tegen de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

Levering

4.3 Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Tip Top Tuinen gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan. Wanneer het graszoden betreft, brengt Tip Top Tuinen deze in rekening bij de klant omdat het een dagvers product betreft dat niet op een later moment gebruikt kan worden.

4.4 Goederen gelden als geleverd, zodra Tip Top Tuinen de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te verwerken, bij Tip Top Tuinen of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.

4.5 Indien en voor zover tussen partijen wordt overeengekomen dat Tip Top Tuinen het transport van het geleverde verzorgt, dan gelden de goederen als geleverd zodra Tip Top Tuinen de goederen heeft bezorgd op het door partijen overeengekomen afleveradres. De afleverbon van de transporteur dient als bewijs van de datum en het tijdstip van levering.

4.6 De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door Tip Top Tuinen steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Indien tussen Tip Top Tuinen en de klant is overeengekomen dat de overeenkomst binnen een specifieke termijn zal worden nagekomen, moet de betreffende termijn geacht worden bij benadering te zijn opgegeven en te zijn vastgesteld in de verwachting dat alle ter zake relevante omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst niet zullen wijzigen. De enkele overschrijding van een in de voorgaande zin genoemde termijn, brengt Tip Top Tuinen niet in verzuim. In geval van overschrijding van de termijn zal de klant voorafgaand aan het versturen van een eventuele ingebrekestelling in overleg treden met Tip Top Tuinen omtrent het voorkomen van verdere vertraging.

Uitvoering overeenkomst

4.7 Tip Top Tuinen heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.8 Indien medewerkers van Tip Top Tuinen of medewerkers van derden die door Tip Top Tuinen zijn ingeschakeld werkzaamheden dienen te verrichten op de locatie van de klant of op een door de klant aangewezen locatie elders, zal de klant er voor zorg dragen dat op die locatie alle faciliteiten en voorzieningen voorhanden zijn die voor een behoorlijke en veilige uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs benodigd zijn. De met laatstgenoemde faciliteiten en voorzieningen gemoeide kosten komen voor rekening van de klant.

4.9 Er dient een mogelijkheid te zijn om de vervoersmiddelen van Tip Top Tuinen binnen 25 meter van het perceel te parkeren. Er dient in elk geval één parkeerplek te zijn van 12 meter lang.

4.10 Parkeren dient gratis te zijn. Gemaakte parkeerkosten worden aan de klant doorberekend.

5. Prijzen

5.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

5.2 De in de aanbiedingen van Tip Top Tuinen weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is Tip Top Tuinen gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

6. Betaling

6.1 Betaling dient bij afleveren/opleveren van de producten en/of diensten direct te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.

6.2 Betaling geschiedt door contante betaling of pinnen. Tip Top Tuinen heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Tip Top Tuinen, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Tip Top Tuinen is ontvangen. Indien vooruitbetaling wordt geweigerd, is Tip Top Tuinen bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor Tip Top Tuinen voortvloeiende schade.

6.3 Tip Top Tuinen is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan Tip Top Tuinen verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

6.4 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan Tip Top Tuinen vanaf dat moment wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd.

6.5 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10% van de door de klant aan Tip Top Tuinen verschuldigde hoofdsom inclusief btw, ongeacht of Tip Top Tuinen buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van Tip Top Tuinen om schadevergoeding te vorderen.

6.6 Onverminderd de overige rechten van Tip Top Tuinen uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens Tip Top Tuinen gehouden om de incassokosten te vergoeden die Tip Top Tuinen heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

6.7 De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

7. Garantie

7.1 Indien door Tip Top Tuinen aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken in de offerte. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

7.2 Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal Tip Top Tuinen de te leveren producten – naar de keuze van Tip Top Tuinen – herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij herstel blijvend onmogelijk is.

7.3 Indien Tip Top Tuinen de klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan Tip Top Tuinen.

7.4 Indien het alsnog leveren of herstellen van de overeengekomen werkzaamheden of producten onmogelijk of zinloos geworden zou zijn, zal Tip Top Tuinen slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van deze algemene voorwaarden.

7.5 Alle eventuele garantieverplichtingen van Tip Top Tuinen vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van één van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van Tip Top Tuinen wijzigingen in de door Tip Top Tuinen geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

7.6 Voor wat betreft het geleverde is de klant zich ervan bewust dat gebruik wordt gemaakt van materialen die onderling afwijkingen kunnen vertonen (zo wordt er onder meer gewerkt met natuurproducten en (half)fabricaten), zodat verschillen kunnen optreden in bijvoorbeeld kleur, vorm en structuur.

8. Reclames en herroeping

8.1 Indien de overeenkomst van aftstand tot stand is gekomen heeft de klant het recht de overeenkomst zonder opgaaf van redenen binnen veertien (14) dagen na het sluiten van de overeenkomst te annuleren.

8.2 Een annulering dient u altijd schriftelijk aan Tip Top Tuinen door te geven.

8.3 Uitgesloten van herroeping en/of annulering zijn:

8.3.1 de levering van zaken die volgens specifieke wensen zijn vervaardigd en/of aangepast;

8.3.2 de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;

8.3.3 de levering van verzegelde zaken, als de verzegeling is verbroken terwijl deze om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden.

8.4 Eventuele klachten over een door Tip Top Tuinen geleverd product of dienst, dienen terstond door de klant aan Tip Top Tuinen schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien dertig (30) dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant Tip Top Tuinen, binnen dertig (30) dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.

8.5 Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is Tip Top Tuinen niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Tip Top Tuinen van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door Tip Top Tuinen zijn gecrediteerd.

8.6 Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft Tip Top Tuinen het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 100,00.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door Tip Top Tuinen te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van Tip Top Tuinen, zolang de klant enige vordering van Tip Top Tuinen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.

9.2 De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Tip Top Tuinen te bewaren.

9.3 De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.

9.4 Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Tip Top Tuinen tekort schiet of Tip Top Tuinen goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is Tip Top Tuinen gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal de Tip Top Tuinen te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de Tip Top Tuinen. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met Tip Top Tuinen was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor Tip Top Tuinen uit de terugneming voortvloeien.

10. Ontbinding en beëindiging

10.1 De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

10.2 In geval van verzuim van de klant is Tip Top Tuinen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan Tip Top Tuinen verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

10.3 Tip Top Tuinen is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Tip Top Tuinen zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

11. Overmacht

11.1 Tip Top Tuinen is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Tip Top Tuinen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Tip Top Tuinen niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

11.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Tip Top Tuinen zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij Tip Top Tuinen als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van Tip Top Tuinen of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van Tip Top Tuinen.

10.1 Indien Tip Top Tuinen bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Tip Top Tuinen is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden en/of ondergeschikten van Tip Top Tuinen.

12.2 De totale aansprakelijkheid van Tip Top Tuinen zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Tip Top Tuinen aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

12.3 Tip Top Tuinen is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

13 Geschillen en toepasselijk recht

13.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

13.2 Op een met Tip Top Tuinen gesloten overeenkomst is telkens het Nederlands recht van toepassing.

13.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Tip Top Tuinen ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.